Menu
Cart

Privacy Policy

Over ons privacybeleid

Batterij eshop geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het

verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze

diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan

derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Batterij

eshop. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/05/2018, met het publiceren van een nieuwe

versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons

worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze

gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens

opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u

aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u

vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Opencart

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Opencart, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van

gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van

SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te

voorkomen.

Webhosting

Tilaa

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Tilaa. Tilaa verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw

gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de

diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Tilaa heeft passende technische en organisatorische maatregelen

genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Tilaa is op grond van de

overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen

doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de

‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp

beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of

e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het

verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Tilaa

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Tilaa. Deze partij heeft passende

technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens

zoveel mogelijk te voorkomen. Tilaa heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer

vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of

creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle

hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van

toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw

gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Paypal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

Paypal. Paypal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of

creditcardnummer. Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

persoonsgegevens te beschermen. Paypal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Paypal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en

informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen

met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van

Paypal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Paypal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van

de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Feedback Company

Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company. Als u een review achterlaat via Feedback Company

dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Feedback Company deelt deze gegevens

met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert uw naam en

woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company contact met u opnemen om

een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw

naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot uw order met Feedback Company. Zij gebruiken deze

gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company heeft passende

technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Feedback Company

behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor

hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot

de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening

waarvoor Feedback Company derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de

diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en

woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter

beschikking.

Bpost

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de

diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en

woonplaatsgegevens met Bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

overeenkomst. In het geval dat Bpost onderaannemers inschakelt, stelt Bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter

beschikking.

Facturatie en boekhouden

Admisol

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Admisol. Wij

delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden

gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding

maken wij gebruik van de diensten van Admisol. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met

betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw

persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Admisol is tot geheimhouding verplicht en zal uw

gegevens vertrouwelijk behandelen. Admisol gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan

hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst

dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te

handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische

maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -

op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden

niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed

of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening

verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen

persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Batterij eshop op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen

van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij

gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen

verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft

dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten

als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw

(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw

opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met

betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke

rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds

bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te

ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in

het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van

gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij

uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U

ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons

bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich

hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij

u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij

ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze

contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt

ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij

hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid

kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van

databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of

in opdracht van Batterij eshop. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in

afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van

gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden

onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening

dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat

geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren,

een cookie kan slechts een machine identificeren.


Browserinstellingen

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer

een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de

instellingen van uw browser (via de help-functie). Wij kunnen helaas niet garanderen dat de website nog correct zal werken.

Hou hierbij rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, dat u bepaalde applicaties

niet zal kunnen gebruiken of dat je bepaalde pagina's zelfs helemaal niet meer kunt zien.

Om de instellingen van je browser aan te passen kan je op onderstaande link klikken om de handleiding te raadplegen


Chrome

Firefox

Internet Explorer Edge

Safari

Functionele cookies.

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals voorkeurtaal, winkelwagentje of afrekenen.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website  blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij

gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze

verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij

verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in

samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google

gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten

en producten.

Voor meer informatie, klik hier voor Google's privacy policy.


Hotjar

Wij maken gebruik van Hotjar voor het beter begrijpen van de gebruikers noden en het optimaliseren van de service en

gebruikerservaring. Hotjar is een technologiebedrijf dat ons helpt om de gebruikerservaring beter te begrijpen

(hoeveel tijd je doorbrengt op een pagina, op welke link je klikt, wat je wel of niet goed vindt,…) Op basis van deze 

gebruikers feedback maakt dit ons mogelijk de website te verbeteren. Hotjar maakt gebruik van cookies en web beacons om informatie 

van de gebruiker en gebruikte toestel te verzamelen. (IP adres (opgenomen en opgeslagen in anonieme vorm), scherm grote, 

type toestel (unieke toestel identificatie), browser informatie, geografisch adres (enkel land), voorkeur taal).

Hotjar bewaard deze data in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie gebruiken om

een individuele gebruiker te identificeren of koppelen met andere informatie van een individuele gebruiker.

Voor meer informatie, klik hier voor Hotjar’s privacy policy.


Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze

privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met

betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Batterij eshop

Vingerlingstraat 34

8400 Oostende

België

T 32474081941

E info@batterijeshop.com

Contactpersoon voor privacyzaken

Kris Lems